Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

 

Nawigacja

Witamy na stronie

ZSP w Nowym Aleksandrowie

Witamy po wakacjach!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie
roku szkolnego
2015/2016.
Odbędzie się ono 1 września 2015 r.
o godz. 8.00

Informujemy, że autobusy szkolne kursują według rozkładu z ubiegłego roku.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

Z KLAS I, II i IV

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I, II i IV zapewniane są przez szkołę, dlatego Rodzice uczniów tych klas nie muszą ich kupować.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w ramach realizacji Rządowego Programu Pomocy Uczniom "Wyprawka Szkolna 2015" polegającego na dofinansowaniu zakupu podręczników m.in. dla uczniów klasy III szkoły podstawowej wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do dyrektora szkoły w terminach:

od 17.08.2015 r.  do 15.09.2015 r.

Do wniosku nalezy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy lub gospodarstwa rolnego),

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w z § 2 ust.6 uchwały Rady Ministrów -  zamiast zaświadczenia o dochodach należy dołączyć uzasadnienie.

W celu udokumentowania poniesionych wydatków należy przedstawić fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub  rodzica/prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych i wysokości poniesionych kosztów.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły od dnia 17 sierpnia 2015 roku.

Informacje o przyznanym dofinansowaniu będą podawane indywidualnie.

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Informujemy, że trwają prace legislacyjne nad Rządowym programem pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" w 2015 r.

Zgodnie z projektem, pomocą mają być objęci uczniowie klasy III roku szkolnego 2015/16 (obecnej klasy II) z rodzin o miesięcznym  dochodzie do 574 zł na jedną osobę w rodzinie. Kwota dofinansowania zakupu podręczników do klasy III nie może przekroczyć 225 zł.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą, aby już teraz zgłosić w szkole chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Zgłoszenia ustne przyjmowane sa w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy II - p.Eweliny Miszkuro-Sagan.

Termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

 

 

Planowane remonty w szkole

Firmy zainteresowane przeprowadzeniem remontów w naszej szkole zapraszamy do kliknięcia w zakładkę Wiadomości.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY  DOBRZYNIEWO   DUŻE  INFORMUJE         
O TERMINACH  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLI               
I  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA  TERENIE GMINY

 

 Terminy rekrutacji:

 - 16  marzec  -  20 marzec 2015  r. - składanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

-  23 marzec -  8 kwiecień 2015 r. - składanie wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do  przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych,

- 10 kwiecień 2015 r , godzina 14.00 - ogłoszenie wyników naboru, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji.

-  13 -  17 kwietnia 2015 r. – rekrutacja dzieci,

-  20 kwietnia 2015 r. godzina 9.00  – ogłoszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych,

- 21 - 24  kwietnia -  podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

- 27 kwietnia -ogłoszenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych,

-  4 maja 2015 r. - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 

Dobrzyniewo Duże, 10 marca 2015 r.

Więcej szczegółów w zakładce Wiadomości

 

 

 

________________________

 Nasza szkoła realizowała projekt:

 „Ku rozwojowi  dzięki indywidualizacji nauczania

w Gminie Dobrzyniewo Duże”,


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uczestnicy projektu: uczniowie z klas I-III

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem.

wtorek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

czwartek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Grupa I poniedziałek 12.40 -13.25

Grupa II środa 12.40 – 13.25

 

Klasa II w roku szkolnym 2013/2014
realizuje program "Od grosika do złotówki"
sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

photo

Środa 02.09.2015

Ilość odwiedzin: 325780