Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

 

Nawigacja

Witamy na stronie

ZSP w Nowym Aleksandrowie

 

Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna 2014”

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest m.in. dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

  • klasach II, III -225 zł,

  • klasie VI - 325 zł

W 2014 r. dla ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe: kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zaświadczenia lub w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie,  o wysokości dochodów, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej). W przypadku uczniów niepełnosprawnych - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości 225 zł dla uczniów klasy II i III oraz 325 zł dla uczniów klasy VI.

 

_________________________

 Nasza szkoła realizuje projekt:

 „Ku rozwojowi  dzięki indywidualizacji nauczania

w Gminie Dobrzyniewo Duże”,


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uczestnicy projektu: uczniowie z klas I-III

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem.

wtorek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

czwartek 12.40 – 13.25

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Grupa I poniedziałek 12.40 -13.25

Grupa II środa 12.40 – 13.25

 

Klasa II w roku szkolnym 2013/2014
realizuje program "Od grosika do złotówki"
sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

photo

Wtorek 02.09.2014

Ilość odwiedzin: 235000


partner